INWEST

Współpraca

Kontakt

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dokonania porównania Produktów ubezpieczeniowych i Produktów kredytowych oraz skorzystania z funkcjonalności zapytania o ofertę oraz obliczenia składki.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub
zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w
dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
4. aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługą geolokalizacji,
5. dostępem do Konta Użytkownika.
7. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Rejestracja konta użytkownika

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez
Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in.
zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie
opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu


1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
1.1. udostępnienie wyszukiwarki informacji w Serwisie,
1.2. udostępnienie formularza zapytania o ofertę,
1.3. udostępnienie formularza obliczenia składki,
1.4. udostępnienie mapy.
2. Aby wyszukać informacje w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki informacji w Serwisie żądaną treść, a następnie ją
zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika.
Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
3. Aby skorzystać z funkcjonalności zapytania o ofertę należy uzupełnić obligatoryjne pola formularza zapytania o ofertę a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
4. Aby skorzystać z funkcjonalności obliczenia składki należy uzupełnić obligatoryjne pola formularza obliczenia składki a następnie nadać
wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą
elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
5. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Usługodawcy.
6. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego.

Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.


§4. Zamówienia telefoniczne

1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień na zakup Produktów ubezpieczeniowych drogą telefoniczną.
2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia na zakup Produktu ubezpieczeniowego, należy skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu
numerów telefonów udostępnionych na stronie internetowej Serwisu, a następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail,
zawierającej informacje o treści zawieranej umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane Użytkownika, w celu umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
4. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Usługodawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne z jej zawarciem.

§5. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
2. W przypadku objęcia Produktu ubezpieczeniowego lub Produktu kredytowego gwarancją, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania ich przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Usługodawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z
gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
4. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
5.1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
5.2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
5.3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
5.6. Usługodawca rozpoznaje reklamacje:
1. z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,
2. z tytułu ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
7. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody
wniesienia reklamacji,
2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo
przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.


§6. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a
Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, 
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm
wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
4. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy Sprzedaży.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§8. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.


§9. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.


§10. Warunki publikacji treści przez użytkowników

1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej
terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności. 
4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
5.1. bezprawnych,
5.2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
5.3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
5.4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§11. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
2.1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub
funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2.2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2.3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
2.4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
2.5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
2.1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do
Użytkowników niebędących Konsumentami,
2.2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
2.3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§13. Definicje użyte w regulaminie


Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Produkt ubezpieczeniowy
Produkt kredytowy to produkt oferowany przez bank będący podmiotem zewnętrznym.
Produkt ubezpieczeniowy to produkt oferowany przez ubezpieczyciela będącego podmiotem zewnętrznym.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: inwest.pl.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu.
Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługodawca to Towarzystwo Inwestycyjne „INWEST” Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200) przy Al. Armii Krajowej 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316231, NIP: 5922198562 oraz REGON: 22069532200000, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 585 600 937 oraz przy użyciu adresu e-mail: inwest@inwest.pl.
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności
prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela
ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie
obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.
ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Towarzystwo Inwestycyjne „INWEST” Sp. z o.o. Sp. k., Al. Armii Krajowej 30, 83-200 Starogard Gdański |
inwest@inwest.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Towarzystwo Inwestycyjne „INWEST” Sp. z o.o. Sp. k., Al. Armii Krajowej 30, 83-200 Starogard Gdański
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią
związanej, wskazuję:
– adres pocztowy:
– adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:

Podpis składającego: .