Telefon do nas: 58 560 0937
58 560 0930
aviva pzu allianz benefia compensa generali hdi hdigerling hestia interrisk libertydirect link4 macif mtu proama tuw tuz uniqa warta
Słownik
Słownik

 • Amortyzacja - oznacza rozłożenie wartości na pewien okres. Mówi się czasem o amortyzacji kredytu (myśląc o rozłożeniu jego spłaty na ustalony w umowie czas), ale najczęściej pojęcie to odnosi się do amortyzacji księgowej. W tym znaczeniu amortyzacja jest to proces utraty wartości majątku trwałego wskutek jego eksploatacji - zużycia fizycznego lub ekonomicznego (np. w wyniku postępu technicznego).
 • Aneks - pisemny zapis zmian warunków umowy. Aneks jest podpisywany w przypadku, gdy kredytobiorca zmienia walutę kredytu, dokonuje wcześniejszej spłaty kredytu, zmienia okres kredytowania itp.
 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej) - Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest spółką utworzoną przez banki w celu wzajemnej wymiany informacji o kredytobiorcach. System BIK gromadzi z banków informacje o wszystkich udzielanych przez nie kredytach, w tym o wydanych kartach kredytowych. Do bazy BIK mają dostęp tylko banki, kasy SKOK, a także upoważnione organy państwowe: policja, prokuratura i sądy.
 • Cesja - umowa przenosząca na rzecz banku uprawnienia z innej umowy, np.: polisy ubezpieczeniowej
 • Cesja praw z polisy AC - przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na bank. Po jej ustanowieniu, w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel zwraca się do banku, na rzecz którego ustanowiona jest cesja, z prośbą o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania.
 • Debet - Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 • Debetowe saldo - Nazywane inaczej saldem ujemnym. Jest to zobowiązanie klienta w stosunku do banku powstałe wtedy, gdy wydatki właściciela rachunku są większe od wpływów.
 • EURIBOR - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków ze strefy euro. EURIOBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów w Euro
 • Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości służące zabezpieczeniu wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.
 • Hipoteka kaucyjna - rodzaj hipoteki, którą zabezpiecza się wierzytelności o nieustalonej wysokości, lecz określonej do najwyższej sumy
 • Hipoteka zwykła - rodzaj hipoteki, którą zabezpiecza się wierzytelności o ustalonej i znanej wysokości
 • Historia kredytowa - jest to informacja o wcześniejszych zobowiązaniach klientów wobec banków - kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, liniach kredytowych, debetach, zarówno obecnych, jak i tych dawno spłaconych. Najczęstszym sposobem na sprawdzenie historii kredytowej praktykowanym przez banki jest raport Biura Informacji Kredytowej.
 • Kapitalizacja odsetek - dopisywanie należnych odsetek do zadłużenia z tytułu np. zaciągniętego kredytu - powoduje zwiększanie się zadłużenia
 • Karencja - określony w umowie kredytowej okres zawieszenia spłaty kapitału, kredytobiorca spłaca wówczas tylko odsetki
 • Kontrola inwestycji - opinia o nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia kredytu, wykonana przez upoważnionego pracownika Banku lub firmę zewnętrzną działającą na zlecenie Banku
 • Księga Wieczysta - urzędowy rejestr, w którym ujawniony jest stan prawny nieruchomości. Księga Wieczysta składa się z 4 działów. W Dziale I dokonuje się oznaczenia nieruchomości, Dział II zawiera informacje o właścicielach, Dział III to ograniczone prawa rzeczowe (np. służebności), a w Dziale IV wpisywane są hipoteki.
 • LIBOR - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster). LIBOR jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów m.in.: w CHF
 • Limit debetu - Maksymalna kwota przekroczenia salda rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, związanego z daną kartą.
 • Limit kredytowy - Maksymalna wysokość kredytu, którą może dysponować kredytobiorca.
 • Lokal użytkowy - jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń o statusie odrębnej własności lokalu, nie będące nieruchomością mieszkalną, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym, handlowym lub biurowym.
 • LTV - (z ang. Loan To Value), stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Wysokość tego wskaźnika ma wpływ na oprocentowanie - im niższe LTV, tym niższe oprocentowanie.
 • Marża - jest składnikiem oprocentowania, która stanowi zysk banku i jest odpowiednia do ponoszonego ryzyka.
 • Oprocentowanie kredytu gotówkowego - składa się ze stałej marży oraz stawki referencyjnej WIBOR3M. Marża jest stałym elementem oprocentowania. Stawka WIBOR3M jest zmienna. mBank co miesiąc dokonuje porównania aktualnie obowiązującej stawki bazowej WIBOR3M ze stawką bazową ogłaszaną przedostatniego dnia roboczego (z wyłączeniem sobót) poprzedniego miesiąca i dokonuje zmiany oprocentowania kredytu w przypadku, gdy stawka zmienia się o co najmniej 0,75 punktu procentowego w porównaniu z obowiązującą stawką.
 • Okres kredytowania - okres od dnia uruchomienia środków do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami
 • Odsetki - środki należne bankowi z tytułu udzielonego kredytu. Wysokość odsetek uzależniona jest od stopy procentowej.
 • Odrębna własność lokalu mieszkalnego - prawo własności do mieszkania oraz części wspólnych budynku i gruntu, na którym posadowiony został budynek
 • PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) - podatek bezpośredni, obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać go w formie zryczałtowanej. PIT to także druk urzędowy, na którym co roku składa się deklaracje podatkowe informujące o uzyskanych dochodach.
 • Podatek - świadczenie pieniężne nakładane przez państwo lub inne jednostki władzy publicznej. Podatek jest obowiązkowy, bezzwrotny, powszechny i nieodpłatny. Pełni trzy funkcje: fiskalną, regulacyjną i stymulacyjną.
 • Podatek dochodowy - świadczenie pieniężne o charakterze obowiązkowym realizowane na rzecz państwa. Wysokość podatku dochodowego zależy od wielkości uzyskanego dochodu. Wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Podatek VAT (podatek od towarów i usług) - podatek od wartości dodanej, pośredni i obrotowy, wliczony w cenę usługi lub towaru przez sprzedawcę opodatkowanego podatkiem VAT. W odróżnieniu od innych podatków obrotowych VAT ma charakter wielofazowy - produkt jest opodatkowany za każdym razem, kiedy jest przedmiotem transakcji. Podatek VAT obowiązuje w Polsce od 1993 r. (Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).
 • Prolongata - czasowe zawieszenie spłaty rat kredytu za zgodą banku. Prolongata dotyczy zawieszenia całej raty kredytu - zarówno części kapitałowej, jak odsetkowej.
 • Prowizja - opłata za przyznanie kredytu, płatna przed jego uruchomieniem lub doliczana do kwoty przyznanego kredytu.
 • Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu na inną w trakcie okresu kredytowania
 • Przewalutowanie kredytu - zmiana waluty kredytu na inną. Decyzja o przewalutowaniu podjęta w odpowiednim momencie pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty kredytu. W przeciwnym wypadku koszty przewalutowania mogą być zbyt wysokie.
 • Przewłaszczenie częściowe - zabezpieczenie kredytu samochodowego, które polega na przeniesieniu przez Kredytobiorcę współwłasności pojazdu na bank. Bank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49%. Jednocześnie bank zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu z powrotem na Kredytobiorcę po całkowitej spłacie kredytu. W trakcie spłaty kredytu, mimo że współwłaścicielem pojazdu jest bank, Kredytobiorca może z niego korzystać w sposób określony w umowie.
 • Rata kredytu - składa się na nią część kapitałowa i odsetkowa. Część kapitałowa to kwota, którą klient pożyczył od banku. Część odsetkowa to procent pobierany przez bank w zamian za udzielenie kredytu. Wysokość rat kształtuje się w zależności od okresu kredytowania. Im dłuższy czas spłaty, tym niższe raty, ale w rezultacie wyższy koszt całego zobowiązania. Przy spłacaniu kredytu kredytobiorca ma do wyboru raty stałe i malejące.
 • Raty malejące - oznaczają, że w spłacanych ratach stała jest część kapitałowa, a część odsetkowa jest zmienna. Część odsetkowa zmniejsza się dzięki spadkowi bieżącego salda zadłużenia w kolejnych miesiącach kredytowania. Spłacanie każdej kolejnej raty powoduje, że zmniejsza się zadłużenie, na podstawie którego wyliczana jest część odsetkowa.
 • Raty równe - oznaczają, że przez cały okres kredytowania, będziesz spłacać bankowi raty w tej samej wysokości. (Pamiętaj, że raty mogą się zmienić, jeżeli zmianie ulegnie oprocentowanie Twojego kredytu).
 • Rozliczenie podatkowe - coroczne, obowiązkowe rozliczenie podatnika z urzędem skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Rozliczenia mogą dokonać zarówno sami podatnicy, jak i ich płatnicy.
 • Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) - jest to stopa procentowa wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, odsetki i ubezpieczenia). Banki udzielające kredytów konsumenckich zobowiązane są do podania tej stopy, dotyczy to kredytów i pożyczek przeznaczonych dla klientów indywidualnych, których kwota nie przekracza 80 tys. zł lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.
 • Scoring - za jego pomocą, w formie punktów, określa się wiarygodność klienta i ryzyko związane z korzystaniem z konkretnej usługi. Najczęściej ze scoringiem mamy do czynienia w czasie ubiegania się o kredyt. Metodę można stosować również w innych dziedzinach, np. w ubezpieczeniach.
 • Spread walutowy - różnica między kursem kupna waluty, po jakim przeliczana jest kwota udzielanego kredytu (np. we frankach szwajcarskich) a kursem sprzedaży, po którym spłacane są kolejne raty. Oznacza to, że kredyt w walucie obcej wypłacany jest po kursie kupna (niższym), a spłacany po kursie sprzedaży (wyższym). Jednak nie wszyscy zainteresowani kredytem walutowym wiedzą o tych dodatkowych kosztach, a sięgają one nawet 6-10 proc. od całej kwoty kredytu. Wysokość spreadu zależy od decyzji banku. Jeśli spread wzrośnie np. z 5 do 6 proc., ta decyzja będzie miała skutek również dla osób, które uzyskały kredyt wcześniej, a teraz dalej spłacają raty.
 • Spółdzielcze-lokatorskie prawo do lokalu - prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego, jest ono niezbywalne i nie przechodzi na spadkobierców
 • Spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu - prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego, pozwalające na sprzedaż mieszkania lub przekazanie go jako darowiznę; prawo to podlega dziedziczeniu
 • Stopa dyskontowa - jest to wartość wyrażona w procentach, odnosząca się do zrzeczenia się przyszłych środków finansowych na rzecz obecnie dostępnych środków. Stopa dyskontowa pokazuje jak zmienia się wartość pieniądza w czasie i w pewnym sensie wyrównuje przyszły kapitał z kapitałem bieżącym.
 • Transza kredytu - część kredytu wydzielona z całej przyznanej kwoty. W transzach wypłacane są kredyty przeznaczone na budowę z developerem lub systemem gospodarczym. Przed uruchomieniem kolejnych transz bank dokonuje kontroli inwestycji weryfikując postęp prac budowlanych.
 • Ubezpieczenie kredytu - Ubezpieczenie jest często jednym z warunków udzielenia kredytu. O ile ubezpieczenie nieruchomości jest konieczne w niemal każdym banku, o tyle inne są wymagania w zależności od banku.
 • Umowa przelewu wierzytelności - umowa, na podstawie której bank, w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy kredytobiorcą, a developerem, jest uprawniony do żądania od developera przekazania należności do banku
 • Ubezpieczenie pomostowe - zabezpieczenie banku, płatne przez klienta do momentu dostarczenia odpisu Księgi Wieczystej potwierdzającego wpis hipoteki zabezpieczającej kredyt.
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - ubezpieczenie płatne przed wypłatą środków w przypadku zaciągania kredytu w reguły powyżej 80% wartości nieruchomości.
 • Użytkowanie wieczyste - prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością państwa, gminy lub związku gmin osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat
 • Waloryzacja - dotyczy świadczeń pieniężnych, m.in. wynagrodzenia, renty i emerytury. Ustala ich wysokość zgodnie z założeniem, że powinny mieć one taką samą wartość ekonomiczną jak w chwili jej powstania. Waloryzacja jest uzależniona od inflacji.
 • Weksel - papier wartościowy zobowiązujący wystawcę weksla do zapłaty określonej kwoty w oznaczonym czasie.
 • WIBOR - średnia stopa procentowa, po jakiej największe banki w Polsce są skłonne innym bankom udzielić pożyczki w złotych na ustalony okres; jest podstawą do określenia oprocentowania kredytów w złotych
 • Wkład własny - pieniądze, które kredytobiorca wpłaca na poczet kredytu hipotecznego z własnych oszczędności. Im wyższy wkład własny, tym warunki kredytu są korzystniejsze.
 • Wniosek kredytowy - dokument, na podstawie którego bank analizuje sytuację finansową kredytobiorcy. Wniosek kredytowy zawiera m.in. kwotę kredytu, cel, informacje o innych zobowiązaniach, a także proponowane formy zabezpieczenia pożyczki.
 • Zabezpieczenie hipoteczne - zabezpieczeniem hipotecznym jest prawo własności do różnego rodzaju nieruchomości. Aby nieruchomość (dom, mieszkanie itp.) mogła być zaakceptowana przez Bank jako zabezpieczenie pożyczki bądź kredytu, musi posiadać swoją Księgę Wieczystą, w której można dokonać wpisu o ustanowieniu hipoteki. Brak założonej Księgi Wieczystej nie jest jednak przeciwwskazaniem do udzielenia kredytu - w tej sytuacji będziesz zobligowany do jej założenia po podpisaniu umowy, bądź uruchomieniu kredytu. Procedury ustanowienia hipoteki oraz dokumenty wymagane przez mBank są różne w zależności od rodzaju nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem może być, ale nie musi, budowany dom lub kupowana nieruchomość. Jeśli posiadasz już nieruchomość, która może stanowić zabezpieczenie kredytu bądź pożyczki - możesz oczywiście skorzystać z takiej możliwości.
 • Zdolność kredytowa - zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w pełnej wysokości (łącznie z odsetkami) w określonym terminie. W każdym przypadku, kiedy ktoś ubiega się o kredyt (hipoteczny, na zakup samochodu, pożyczkę gotówkową, kredyt odnawialny, kartę kredytową) bank sprawdza jego zdolność kredytową, czyli sprawdza, czy bieżące zestawienie dochodów i wydatków pozwoli spłacać dodatkowo raty kredytu. Bank podczas badania zdolności kredytowej bierze pod uwagę m.in. wysokość i rodzaj dochodów (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia czy o dzieło, emerytura lub renta), stałe wydatki (czynsz, opłaty za telefon, TV, internet, alimenty, raty innych kredytów, składki ubezpieczeniowe), sytuację rodzinną (ilość osób w gospodarstwie domowym, dzieci), dotychczasową historię kredytową. Od zdolności kredytowej analitycy bankowi uzależniają wysokość kredytu (rat) oraz okres kredytowania.