Telefon do nas: 58 560 0937
58 560 0930
aviva pzu allianz benefia compensa generali hdi hdigerling hestia interrisk libertydirect link4 macif mtu proama tuw tuz uniqa warta
Słownik pojęć
Słownik

 • Agent ubezpieczeniowy - przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego, który prezentuje i sprzedaje polisy oraz prowadzi obsługę klienta w imieniu danego ubezpieczyciela. Jego działalność wymaga wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), od dnia 19 września 2006 r. - Komisję Nadzoru Finansowego.
 • All risks - ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączonych w OWU.
 • Asekuracja - gwarancja wypłaty określonej umową kwoty, pokrywającej straty poniesione przez ubezpieczonego, a w razie jego śmierci, zapewnienie wypłaty spadkobiercom.
 • Assistance - ubezpieczenie nieobowiązkowe, mające na celu świadczenie usługi dla zapewnienia komfortu i poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych (np. naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, zapewnienie pojazdu zastępczego, organizacja dalszej podróży, hotel dla kierowcy i pasażerów, pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa, opieka nad dziećmi i przewożonymi zwierzętami, transport medyczny, itp.).
 • Autocasco (AC) - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia oraz uszkodzenia.
 • Beneficjent - inaczej uposażony, osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Bonus malus - ulga/zniżka/zwyżka w taryfie składek przyznawana za bezszkodowy lub szkodowy przebieg ubezpieczenia.
 • Cargo - ubezpieczenie mienia w transporcie. Rodzaj ubezpieczenia cargo zależy od użytego środka transportu (lotnicze, morskie, samochodowe, kolejowe). Cargo dzielimy na krajowe i międzynarodowe.
 • Cesja - umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
 • Franszyza integralna - zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody (określana procentowo lub kwotowo), do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania - poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty. Stosowana zazwyczaj w umowach ubezpieczeniowych z wysoką kwotą gwarancyjną.
 • Franszyza redukcyjna - zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia kwota, o którą towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejsza wypłaconą sumę odszkodowania (określana procentowo lub kwotowo).
 • Hipoteka - jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności. Pozwala ono wierzycielowi na zaspokojenie swoich należności z nieruchomości, niezależnie od tego czyją własnością stała się ta nieruchomość. Hipoteka może zostać ustanowiona tylko na nieruchomości, zabezpiecza wyłącznie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona jedynie w oznaczonej sumie pieniężnej.
 • Indeksacja (waloryzacja) - coroczne podwyższanie składki ubezpieczenia i/lub sumy ubezpieczenia o wskaźnik inflacji.
 • Inkaso - jest formą rozliczeń bezgotówkowych. Polega na złożeniu przez podawcę polecenia w banku, by ten zainkasował określoną kwotę pieniędzy w zamian za wydanie dokumentów potwierdzających prawo własności do towaru lub w zamian za zabezpieczenie zapłaty należności. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe, takie jak: dokumenty ubezpieczeniowe, świadectwo pochodzenia, faktury, dokumenty transportowe bądź finansowe (weksle).
 • Karencja - okres wyczekiwania. Określony w umowie ubezpieczeniowej okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym czasie szkody określone w umowie ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie sytuacji zawierania umowy ubezpieczeniowej już po powstaniu szkody i próby wyłudzenia pieniędzy za nią.
 • Klauzule ubezpieczeniowe - zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać, zmieniać lub rozszerzać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podczas zawierania umowy trzeba zwrócić szczególną uwagę na część poświęconą wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczającego.
 • Kompensacja szkody - wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.
 • Kradzież z włamaniem - taki sposób bezprawnego zaboru cudzego mienia, który polega na usunięciu przez sprawcę zabezpieczeń, stanowiących przeszkodę w dotarciu do tego mienia osobom niepożądanym. Usunięcie może nastąpić poprzez zniszczenie zabezpieczeń, użycie narzędzi, podrobionego klucza lub klucza oryginalnego, wcześniej skradzionego.
 • Kwota wykupu - kwota, którą zakład ubezpieczeniowy wypłaca osobie posiadającej długoterminową polisę na życie, w momencie, gdy rezygnuje ona z dalszej ochrony towarzystwa.
 • Likwidacja szkody - czynności wykonywane po wypadku ubezpieczeniowym - przez zakład ubezpieczeniowy, w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.
 • Limit odpowiedzialności - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia szkody.
 • Lokal mieszkalny - mieszkanie w bloku lub kamienicy, stanowiące odrębną nieruchomość.
 • Majątkowe ubezpieczenie - rozróżniane są tu dwa rodzaje: ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczenie mienia. Ten drugi rodzaj pozwala nam zabezpieczyć się na wypadek zniszczenia bądź utraty naszego mienia. Ubezpieczyć możemy na przykład budynki, budowle, maszyny, urządzenia czy wyposażenie.
 • Nadubezpieczenie - sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia przewyższa faktyczną wartość ubezpieczonego mienia. Powstanie zdarzenia ubezpieczeniowego wywołuje wypłatę odszkodowania odpowiadającego faktycznej wartości ubezpieczonego majątku.
 • Niedoubezpieczenie - sytuacja, w której zgłoszona suma ubezpieczenia jest niższa od faktycznej wartości ubezpieczonego przedmiotu. W razie powstania zdarzenia ubezpieczeniowego wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia albo odpowiada wysokości szkody, w granicach sumy ubezpieczenia.
 • NNW - polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia, albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych. Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.
 • Ochrona ubezpieczeniowa - zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty świadczenia w razie zajścia zdarzenia w trakcie trwania ubezpieczenia.
 • Odpowiedzialność cywilna - powstała na podstawie przepisów prawa cywilnego odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, zobowiązująca sprawcę do naprawienia tej szkody. Rozróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: kontraktową - nie wywiązanie się z warunków umowy oraz deliktową - wyrządzenie komuś krzywdy.
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia - każda osoba fizyczna ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia do 30 dni od daty zawarcia polisy (jeśli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 6 miesięcy) i do 7 dni, jeśli jest przedsiębiorcą. Po odstąpieniu od umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca ubezpieczającemu całą wpłaconą przez niego kwotę, pomniejszoną o koszty manipulacyjne i czasami o koszty udzielonej do dnia odstąpienia od umowy ochrony.
 • Odszkodowanie - kwota, którą zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić w razie wystąpienia szkody w ubezpieczonym majątku pod warunkiem, że ryzyko jej wystąpienia objęte było umową ubezpieczenia.
 • Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) - przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju. Ustalają obowiązki i prawa stron umowy ubezpieczenia.
 • Osoba trzecia - każda osoba (fizyczna lub prawna) pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.
 • Polisa ubezpieczeniowa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu ubezpieczenia, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.
 • Pośrednik ubezpieczeniowy - agent ubezpieczeniowy lub broker ubezpieczeniowy.
 • Pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł samodzielnie rozprzestrzenić się.
 • Przepięcie - powstaje z przyczyn innych niż uderzenie pioruna. Jest to nagła zmiana parametrów prądu elektrycznego powodująca uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, wskutek powstania nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu wyższego od znamionowanego dla danego urządzenia, instalacji, linii lub sieci.
 • Reasekuracja - ubezpieczenie ubezpieczycieli, co oznacza cesję (przekazanie) części lub całości (w takim przypadku nazywanej frontingiem) ryzyka wraz z częścią (lub całością) składek innemu ubezpieczycielowi (czyli reasekuratorowi).
 • Regres ubezpieczeniowy - z chwilą wypłaty pokrzywdzonemu przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania, przejmuje on na siebie prawo do żądania od odpowiedzialnego za szkodę zwrotu wypłaconej kwoty.
 • Reguła proporcjonalności - zasada stosowana przy niedoubezpieczeniu. Odszkodowanie zostaje pomniejszone w takim stopniu, w jakim zapisana w polisie suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczenia mienia na 50% jego wartości otrzymamy w razie szkody 50% sumy ubezpieczenia.
 • Rocznica polisy - każda kolejna rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Zwykle tego dnia podnoszone są składki i suma ubezpieczenia (indeksacja).
 • Rozwiązanie umowy ubezpieczenia - może nastąpić z różnych przyczyn: zakończenia czasu trwania ubezpieczenia, nieopłacenia składki w terminie, śmierci ubezpieczonego, odstąpienia od umowy, wykupu ubezpieczenia.
 • Ryzyko ubezpieczeniowe - możliwość wystąpienia określonego zdarzenia, które zagraża obiektom lub osobom ubezpieczonym.
 • Składka jednorazowa - jednorazowa wpłata kwoty, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za cały okres ubezpieczenia.
 • Stałe elementy mieszkania - w ubezpieczeniach mieszkaniowych elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, takie jak: meblościanka, antresola, okna, drzwi, kominek, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, pokrycie.
 • Suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku lub maksymalnej wartości ewentualnego świadczenia w przypadku ubezpieczeń osobowych.
 • Szkoda - każdy uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli. Szkoda może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy.
 • Świadczenie - kwota, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu - występujące u ubezpieczonego trwałe uszkodzenie narządu lub organu, które powoduje upośledzenie jego czynności.
 • Ubezpieczający - strona umowy ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej.
 • Ubezpieczenie bezskładkowe - umowa ubezpieczenia, dla której Ubezpieczający zaprzestał opłacania składek, a nie złoży wniosku o wypłatę wartości wykupu. W wyniku takiego przekształcenia Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, zaś suma ubezpieczenia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, bądź suma ubezpieczenia jest utrzymana na dotychczasowej wysokości, a koszty funkcjonowania polisy i koszty ryzyka są pobierane z wartości polis - a ochrona trwa do wyczerpania wartości polisy. Równocześnie wygasają wszystkie ochrony ubezpieczeniowe zawarte w ramach umów dodatkowych.
 • Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko - najczęściej stosowane w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia taką wartość mienia, która odpowiada przewidywanej maksymalnej stracie w wyniku jednego zdarzenia i takie może być również maksymalne odszkodowanie.
 • Ubezpieczenie na sumy stałe - standardowo stosowany w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniu podlega cała wartość mienia.
 • Ubezpieczenie na życie - rodzaj ubezpieczenia, które przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. W takim przypadku towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty uposażonym jednorazowego świadczenia lub renty.
 • Ubezpieczony - osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.
 • Udział własny - to określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo.
 • Przykład:

  szkoda = 1000, udział własny = 20%, odszkodowanie = 1000 - (1000 x 20%) = 800

 • Umowa ubezpieczenia - umowa, na mocy, której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, natomiast ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubezpieczeniową.
 • Underwriter - specjalista do spraw selekcji i oceny ryzyka.
 • Uposażony inaczej beneficjent - osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 • VIN (Vehicle Identification Number) (potocznie NUMER NADWOZIA) - jest złożonym zestawem znaków, który zostaje nadany pojazdowi przez producenta w celu jego identyfikacji. Istnieje norma ISO 3779- 1983, która określa treść i budowę numeru identyfikacyjnego pojazdu, dzięki czemu może zostać stworzony jednolity dla całego świata system numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych
 • Wartość wykupu - część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie zwaracana ubezpieczającemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.
 • Wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie objęte ochroną na podstawie ogólnych warunków zawartego ubezpieczenia, za które zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie lub świadczenie.
 • Wykup ubezpieczenia - sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest ustalona w umowie (wartość wykupu). Wykupu ubezpieczenia dokonuje się w przypadku rezygnacji przed terminem zakończenia umowy ubezpieczenia. Wykup ubezpieczenia jest możliwy zwykle po 2 - 3 latach od początku umowy w zależności od rodzaju ubezpieczenia.
 • Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - zdarzenia, szkody, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności i w związku z tym nie wypłaca odszkodowania.
 • Zakład ubezpieczeń - inaczej towarzystwo ubezpieczeń, ubezpieczyciel, asekurator; podmiot funkcjonujący w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.
 • Zasada proporcji - jest jedną z najważniejszych zasad w ubezpieczeniach majątkowych. Charakterystyczna dla ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów, rzadziej występuje w innych rodzajach ubezpieczeń. Uregulowana jest w ogólnych warunkach ubezpieczeń poszczególnych zakładów - jej celem jest wymuszenie na osobie ubezpieczającej się ubezpieczenia całego posiadanego mienia. Chodzi tu o to, że zakład ubezpieczeń aby rozproszyć ryzyko bierze do ubezpieczenia cały majątek, o którym z góry wie, że w 100% nie powinien spłonąć. Ryzyko małych szkód jest o wiele wyższe od wystąpienia jednej szkody totalnej. Sama zasada brzmi tak: odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej mienia. Matematycznie wyliczenie odszkodowania wygląda następująco:
 • (suma zadeklarowana \ wartość rzeczywista) x wysokość szkody

 • Zdarzenie losowe - niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.
 • Zielona karta - dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty.
 • Zwyżka - wyższa cena jaką osoba wykupująca ubezpieczenie musi zapłacić przy kupnie polisy. Dotyczy to osób zwiększonego ryzyka, np. osoba kupująca polisę zdrowotną, która przeszła zawał serca lub inne poważne choroby.