Telefon do nas: 58 560 0937
58 560 0930
aviva pzu allianz benefia compensa generali hdi hdigerling hestia interrisk libertydirect link4 macif mtu proama tuw tuz uniqa warta
Porady
Ubezpieczenia obowiązkowe

  Są to ubezpieczenia, których zawarcie jest narzucone ustawowo. Obecnie zalicza się do obowiązkowych następujące ubezpieczenia:

 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów1,
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • inne ubezpieczenia przewidziane na mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.
 • Należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie ubezpieczenia - nawet obowiązkowe - są umowne i wymagają zawarcia umowy między zakładem ubezpieczeń a zainteresowaną osobą.

OC komunikacyjne

  OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji czy wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach samochodów, rośnie prawdopodobieństwo szkody komunikacyjnej jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

  Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • pojazdów samochodowych,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych
 • przyczep,
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).
 • Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.
OC rolników

  Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym - w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa.

  Ta forma ubezpieczenia chroni również w przypadku kolizji i wypadków w których winę ponieśli kierujący pojazdami wolnobieżnymi (np. maszynami rolniczymi), należącymi do ubezpieczonego rolnika i użytkowanymi w jego gospodarstwie.

  Z ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC musisz się wywiązać, jeżeli:

 • jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem gospodarstwa (czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz użytków rolnych pod zabudowaniami, przekraczających łącznie obszar 1 hektara), które w całości lub części podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym,
 • lub

 • jesteś właścicielem bądź współwłaścicielem użytków rolnych (niezależnie od ich obszaru) na których prowadzona jest produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zarówno szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn), jak również szkody, które powstały w związku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzęgowych, pędzenie zwierząt).

  Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy, a po upływie 12 miesięcy polisa OC rolnika jest przedłużana automatycznie, jeżeli:

 • ubezpieczony opłaci składki do końca okresu na który została zawarta umowa,
 • nie zostanie ona wcześniej wypowiedziana,
 • Jeżeli posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę - prawa i obowiązki wynikające z ubezpieczenia OC rolników również na nią przechodzą

  Ubezpieczenia OC rolników kontroluje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa lub miejsce zamieszkania rolnika. Do przeprowadzenia takiej kontroli uprawniony jest również UFG.

Ogólne warunki
 • OWU:
  • precyzyjnie określają prawa i obowiązki poszczególnych stron, w polisie oznaczone zostają strony, przedmiot ubezpieczenia, czas trwania, zabezpieczenia, upusty w składce,
  • jeśli wina leży po stronie osoby trzeciej (niedbalstwo lub jest winna danego czynu), ubezpieczycielowi służy ubezpieczenie zwrotne (regres ubezpieczeniowy).
 • Ogólne warunki ubezpieczenia to pewnego rodzaju regulamin przedstawiany przez ZU, który dotyczy konkretnej umowy ubezpieczenia.
 • Zawierają:
  • co może być ubezpieczone,
  • od jakich ryzyk ZU udziela ochrony ubezpieczeniowej,
  • wyłączenia z zakresu ubezpieczenia; wszystkie te sytuacje, w których ZU jest wolny od odpowiedzialności,
  • określają czemu powinna odpowiadać suma ubezpieczenia,
  • określają formę i sposób wypłaty odszkodowania,
Wniosek
 • Informacje zawarte we wniosku ubezpieczeniowym zawierają:
  • dane ubezpieczającego,
  • dane ubezpieczonego,
  • wskazany ZU do którego złożony został wniosek,
  • informacje o przedmiocie ubezpieczenia (co ma być ubezpieczone), pewne jego cechy, aby można go zidentyfikować,
  • suma ubezpieczenia - kwota na jaką zawierana jest umowa ubezpieczenia i która stanowi górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ZU,
  • określenie dotyczące wartości ubezpieczeniowej, systemy ubezpieczenia,
  • miejsce ubezpieczenia,
  • zakres ubezpieczenia, czyli ryzyko objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą ZU,
  • wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka,
  • podpisy ubezpieczającego. W praktyce ubezpieczający wypełnia już gotowy formularz, aby:
  • uprościć zawarcie umowy,
  • nie pominąć żadnych ważnych informacji.
 • Każdy ZU ma inne wnioski ubezpieczeniowe i do każdego typu ubezpieczenia też są inne wnioski.
 • Polisa awiera:
  • dane Zakładu Ubezpieczeń,
  • dane ubezpieczającego,
  • dane ubezpieczonego,
  • określenie przedmiotu ubezpieczenia,
  • określenie sumy ubezpieczenia,
  • miejsce ubezpieczenia,
  • system ubezpieczenia,
  • okres ubezpieczenia, na jaki zawarta jest umowa,
  • wysokość składki oraz sposób jej płatności,
  • wskazania dotyczące ogólnych warunków ubezpieczenia, które mają zastosowanie do danej umowy podpisy obu stron.
 • Na treść umowy mają wpływ:
  • wniosek ubezpieczającego,
  • przepisy Kodeksu Cywilnego,
  • ogólne warunki ubezpieczenia. Kodeks Cywilny zawiera przepisy o ubezpieczeniach:
  • mają zastosowanie do każdej umowy ubezpieczenia gospodarczego
  • zasady działania umowy ubezpieczenia.
Rozwiązanie umowy
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) z późniejszymi zmianami - posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody mogące powstać w związku z ruchem posiadanego pojazdu i umowa ta ulega rozwiązaniu jedynie w poniższych przypadkach:
 • wraz z upływem okresu, na który została zawarta, pod warunkiem wypowiedzenia kontynuacji umowy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, na który umowa OC została zawarta. Nieterminowe wypowiedzenie powoduje automatyczne przedłużenie umowy na rok następny i wymaga opłacenia składki,
 • z datą wyrejestrowania pojazdu, na podstawie dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie pojazdu,
 • z datą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach nie powodujących zmiany jego posiadacza, na podstawie dokumentu potwierdzającego złomowanie lub kradzież,
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
 • w sytuacji zbycia pojazdu, o ile Nabywca dokona pisemnego wypowiedzenia umowy przed upływem 30 dnia od daty nabycia pojazdu. Terminowe wypowiedzenie kontynuacji polisy OC przez Nabywcę jest podstawą do zwrotu składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia na rzecz Sprzedającego.
Zobowiązania ubezpieczonego

  Zobowiązania ubezpieczonego, ubezpieczającego:

 1. opłacanie składki,
 2. podanie informacji niezbędnych do oceny ryzyka,
 3. udzielenie informacji o zmianie ryzyka, a także w przypadku zajścia szkody - podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ich rozmiarów i umożliwienie ZU oszacowanie wielkości szkody i przyczyn jej powstania
 4. Obowiązek Zakładu Ubezpieczeń

  Wypłata odszkodowania lub świadczenia w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, jest tylko jedno odstępstwo - gdy nie wszystkie okoliczności szkody są znane i wtedy ZU zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.

Wycena pojazdu

  Informacje potrzebne do wyceny ubezpieczenia dla samochodu, motoru czy innego pojazdu:

 • marka, model, typ pojazdu,
 • rok produkcji,
 • przebieg w km,
 • data 1 rejestracji,
 • kod pocztowy miejsca rejestracji,
 • wiek właściciela,
 • data uzyskania prawa jazdy,
 • dotychczasowe zniżki bonus malus.